Back to top

Aigües de Reus va concedir més de 2.000 ajuts socials el 2019

Les bonificacions contra la pobresa energètica es van elevar a un total de 83.370 euros al llarg de 2019.
aigues de reus

Aigües de Reus va concedir 2.387 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2019, dels quals 390 corresponen a abonats que gaudeixen de la “tarifa social”, mentre que 1.015 son bonificacions en qualitat de família nombrosa.

Les bonificacions a abonats, en qualitat d’ajuts contra la pobresa energètica, es van elevar a un total de 83.370 euros al llarg de 2019.

Els 2.387 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua, concedits al llarg de 2019, estan inclosos en diversos apartats. En primer lloc, les 390 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades “vulnerables” i trobar-se en risc de pobresa energètica.

En segon lloc, hi ha aquells reusencs que perceben uns ajuts solidaris en forma de bonificacions de diferents tipus.

En conjunt, sumen un total de 808 bonificacions per diversos conceptes. En paral·lel, també s’han concedit 174 fraccionaments i ajornaments de factures pendents.

En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.015 les que es van beneficiar de les bonificacions que els corresponen al llarg de 2019.

Tarifa social

k

Els ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua responen a diverses necessitats.

En primer lloc, hi ha l’anomenada “tarifa social”, pensada expressament per aquelles famílies considerades “vulnerables” i que es troben en risc de pobresa energètica.

A aquesta tarifa s’hi poden acollir:

  • Els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) per jubilació o viduïtat
  • Els perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent
  • Aquells abonats que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur
  • Els perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa
  • Els beneficiaris de la renda mínima d’inserció (RMI)
  • Els perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques
  • Els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS) i aquells que es beneficiïn del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI)
  • Persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial 

Bonificacions

water

En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris –en forma de bonificacions de diferents tipus– que Aigües de Reus ja va posar en marxa el 2013, dissenyats per per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei.

En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres.

L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus.

Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

Famílies nombroses

En tercer lloc, hi ha previst un paquet d’ajuts a la factura per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum, entre d’altres avantatges.

Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills, o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera.

Paraules clau:

Notícies relacionades