Back to top

El plenari aprova el Reglament de Participació Ciutadana

El nou text actualitza l'anterior reglament, de l'any 1986, per adaptar-lo a les noves formes de participació ciutadana d'acord amb un aprofundiment en l'exercici de la democràcia. En aquest sentit, millora el govern de la ciutat i les seves accions i permetrà fer efectives les polítiques basades en la participació ciutadana.
pelreus

El Ple d'aquest dilluns ha aprovat el nou reglament a partir de les aportacions que va fer la ciutadania durant el procés participatiu que s'ha dut a terme durant poc més de dos anys i que els darrers mesos s'ha sotmès a negociació política entre els grups municipals. 

El document té una vessant pedagògica per donar a conèixer tots els mecanismes i recursos de participació ciutadana de què disposa la ciutat. Al mateix temps, comporta una regulació de nous mecanismes per fer efectiva la participació ciutadana en el debat i presa de decisions en molts àmbits que fins ara no preveien canalitzar l'opinió ciutadana.

Es busca fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques a través de diversos instruments

El nou reglament inclou un primer àmbit de disposicions generals en què es defineix la vinculació de l'Ajuntament, els organismes autònoms i els seus ens dependents amb el document i la participació. En aquest apartat s'estableix que els actors legitimats per participar són les persones empadronades a Reus, les entitats i col·lectius amb o sense personalitat jurídica, inscrits en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, amb domicili a Reus i, finalment, qualsevol persona física o jurídica que tingui un interès legítim en una matèria o procediment administratiu concret, amb independència de la seva condició política o on estigui empadronada.

Nous instruments de participació

Els nous instruments de participació que s'introdueixen són múltiples i ben diversos i s'hi inclouen el dret de petició i la iniciativa popular, que pot consistir a proposar la realització d’un procés de participació; la realització d’una audiència pública; la introducció d’un o diversos punts per tractar a l’ordre del dia dels plens; la creació d’un òrgan de participació; la demanda d’una proposta d’acord d’un òrgan diferent del Ple; l’aprovació d’una disposició normativa de caràcter general i la celebració d’una consulta ciutadana.

El nou Reglament també es fa ressò de les consultes populars per via referèndum i de les consultes populars no referendàries, així com dels efectes de les consultes populars no referendàries.

D'altra banda, s'estableixen el concepte i les modalitats d'audiències públiques que es poden posar en funcionament per escoltar i donar veu a la ciutadania.

Participació en el Ple

Entre els nous instruments de participació hi ha també la possibilitat de donar participació a la ciutadania en les sessions del Ple municipal i de les Comissions Informatives. Finalment, el Reglament aborda la creació d'òrgans estables de participació ciutadana, la implementació de processos de participació ciutadana (amb la regulació dels requeriments mínims) i la realització d'un Pla Estratègic de Participació Ciutadana.