Back to top

Redessa subhasta 4 lots de parcel·les del polígon Agro-Reus

Es tracta de de 14 parcel·les que han estat distribuïdes en 4 lots i que estan situades al Polígon AgroReus, al complex empresarial de REDESSA 3. La forma d'adjudicació dels lots serà la subhasta pública i totes les persones físiques o jurídiques interessades podran presentar una proposició per l’adquisició d’un o més lots
redessa

El Consell d’Administració de REDESSA ha aprovat la subhasta pública de 14 parcel·les que han estat distribuïdes en 4 lots i que estan situades al Polígon AgroReus, al complex empresarial de REDESSA 3.

Les finques són les número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 i 26, situades entre el carrer Castillejos i el carrer d’Apel·les Mestres i la número 25 del carrer d’Apel·les Mestres de Reus.

La forma d'adjudicació dels lots serà la subhasta pública i totes les persones físiques o jurídiques interessades podran presentar una proposició per l’adquisició d’un o més lots, essent cada lot indivisible.

En cas de que per un mateix lot concorri més d’una proposició, el criteri de valoració i la determinació de l'oferta guanyadora serà la l’oferta econòmica més avantatjosa. El preu ofertat podrà ser  igual o superior a l’establert a la licitació, i quedaran excloses les que presentin un preu inferior al tipus de licitació.

Els preus tipus per als 4 lots són els següents:

LOT 1

 • Parcel·les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
 • Superfície: 5.936,91 m2
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 819.293,58 €

LOT 2

 • Parcel·les 14, 16, 18, 20 i 22
 • Superfície: 3.075,75
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 424.453,50 €

LOT 3

 • Parcel·la 26
 • Superfície: 1.219,12 m2
 • Valor unitari m2: 110,43 € / m2
 • Preu del lot: 134.627,42 €

LOT 4

 • Parcel·la 25
 • Superfície: 2.794 m2
 • Valor unitari m2: 138 € / m2
 • Preu del lot: 385.572 €

Cada licitador haurà de constituir una garantia equivalent al 5% del tipus de licitació del lot que es vulgui adjudicar. Una vegada formalitzada l’adjudicació en escriptura pública de compravenda es procedirà a la devolució d’aquesta garantia, tant a l’adjudicatari com a la resta de licitadors no adjudicataris.

L’adjudicatari haurà de satisfer el preu del lot per qualsevol dels mitjans admesos en dret, abans de l’elevació a escriptura pública, que es farà en un termini màxim d’un mes des de la data d’adjudicació.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades