Back to top

El Síndic de Greuges s'oposa al desmantellament de la via entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant

L'ens demana que l'actual via ferroviària de la Costa es converteixi en un tramvia
El Síndic de Greuges s'oposa al desmantellament de la via entre PortAventura i l'Hospitalet de l'Infant

El Síndic de Greuges demana que l'actual línia ferroviària entre Portaventura i l'Hospitalet de l'Infant es converteixi en un tramvia. L'órgan s'ha pronunciat aquest dimarts després de rebre més de 200 queixes en el que va d'any pel desmantellament d'aques tram.

La problemàtica ferroviària del Camp de Tarragona arriba fins al Síndic de Greuges. Des del Síndic consideren que desmantellar la via que uneix Salou i l'Hospitalet de l'Indant deixa sense cap alternativa que faciliti la mobilitat dels usuaris de la xarxa de Rodalies de Catalunya per la distància que el separa de la nova variant del corredor del Mediterrani.

Així, el Síndic insta la Generalitat i el Govern espanyol a cercar la millor solució tècnica per la conversió d'aquesta línia de la costa en un tramvia. Des de l'ens s'afegeix que aquest hauria de ser un dels temes prioritaris a l'agenda a tractar entre els dos executius.

Per acabar, el Síndic recorda que aquesta línia dona servei a uns 675 MIL usuaris i que aquest desmantellament contradiu les determinacions del Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament a tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport.

També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de caràcter ambiental i social a la regió i que no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, ja que no s'ha optat pel seu traspàs previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els seus informes pertinents.

A més, les persones afectades també exposen que les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, la qual cosa es tradueix en mitja hora a peu, aproximadament, cosa que les fa absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat.

Efectivament, la Llei estatal 38/2015, del sector ferroviari, preveu que el Ministeri de Foment pot excloure una determinada infraestructura ferroviària de la Xarxa Ferroviària d'Interès General sempre que hagin desaparegut els motius que en van justificar la inclusió.

Tanmateix, també estableix la possibilitat que sigui traspassada a la comunitat autònoma corresponent, a instància de la comunitat autònoma o del Ministeri de Foment. A més, també determina que, abans de la clausura d'una línia, el Ministeri de Foment ho ha de posar en coneixement de les comunitats autònomes i entitats locals que en puguin resultar afectades.

Després d'haver demanat informació a les administracions, el Síndic no té constància de l'emissió per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest informe previ ni tampoc de la comunicació de l'acord de clausura del Ministeri de Foment a la Generalitat o els ajuntaments afectats.

Per acabar, als ajuntament de Cambrils i Salou, el Síndic els recorda que han de defensar davant el Ministeri de Foment el projecte de condicionament tren- tramvia de l'actual línia ferroviària; que han de participar en la determinació, abans del seu establiment i juntament amb el Departament de Territori i  Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, de les condicions d'integració des sistema tramviari, i que han de sol·licitar un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats inicialment els plans urbanístics d'iniciativa municipal.

Notícies relacionades