Back to top

77.000 euros més de pressupost dels ajuts de pobresa energètica

Enguany, la convocatòria s'ha adaptat per fer front a la situació d'emergència social generada per la pandèmia

La subvenció per a contribuir a evitar la pobresa energètica que atorga l'Ajuntament de Reus a les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas es podrà sol·licitar l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), prevista per aquesta setmana, fins al 31 d’octubre. 

Enguany, la convocatòria s'ha adaptat per fer front a la situació d'emergència social generada per la pandèmia. Les novetats són: que la subvenció compta amb més pressupost; que s'ha ampliat el període de consum d'energia de gas i electricitat subvencionable, per tal d'incloure els mesos de confinament, i que la sol·licitud es pot tramitar per un procediment abreujat, adreçat a les persones que ja la van sol·licitar l'any passat i que la seva situació continua sent la mateixa. 

Línies d'ajut de l'Ajuntament

Aquesta convocatòria és una de les línies d'ajut que té establertes l'Ajuntament contra la pobresa energètica, juntament amb els ajuts d'urgència, els d'aigua per a persones amb pocs recursos i les bonificacions del deute i solidària de l'empresa Aigües de Reus.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica els motius d'alguns canvis que s'han fet en la convocatòria d'enguany: "Durant el confinament estricte sobretot i després també, les famílies han passat molt més temps del que era habitual a casa i fent activitats que requereixen energia, com cuinar, per exemple. Aquest canvi obligat d'hàbits en el consum energètic ha suposat en molts casos un augment en l'import de les factures de llum i gas. Per això, hem augmentat el pressupost dels ajuts i els mesos subvencionables”.

Pressupost de la subvenció

La partida econòmica prevista en la convocatòria és de 150.000 euros, ampliable a un màxim de 200.000 euros, ampliable segons necessitats i disponibilitat pressupostària. Són 77.000 euros més que l'any passat, en què la partida econòmica va ser de 73.000 euros, ampliable a un màxim de 143.000 euros. En concret, el pressupost per a l'any 2020 és un import de 85.000 euros ampliable fins a 115.000 euros i el de l'any 2021, de 65.000 euros, ampliable fins a 85.000 euros. Es fa una convocatòria plurianual, ja que es preveu que sigui difícil resoldre la totalitat de les sol·licituds rebudes durant l'any 2020.

Sol·licitud abreujada

Enguany, per primer cop, de la mateixa manera que s'ha fet amb els ajuts al menjador escolar, s'han establert dos tipus de sol·licituds per demanar els ajuts per fer front a la pobresa energètica:

  • Sol·licitud abreujada: Les persones que ja ho van sol·licitar l'any passat, que es trobin en la mateixa situació que l'any anterior (membres de la unitat familiar, domiciliació de les factures, etc.) i que la seva resolució hagués estat resolta, tant concedida com denegada, rebran un missatge per correu electrònic o telèfon mòbil de la Regidoria de Benestar Social, en què s'explica com poden presentar la sol·licitud abreujada via telemàtica o per signatura remota.
  • Sol·licitud ordinària: les persones que no compleixen les condicions anteriors o que sol·liciten la subvenció per primera vegada, hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica o presencial.

Termini de presentació de sol·licituds

Per primer cop en aquesta convocatòria, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licitud:

  • Si se segueix el procediment mitjançant signatura remota i telemàtica, la data d'inici de presentació de les sol·licituds és l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT fins al 31 d'octubre de 2020, tots dos dies inclosos.
  • Si s'opta per la presentació presencial, mitjançant cita, la data d'inici de presentació de les sol·licituds és des del dia 1 de setembre fins al 31 d'octubre de 2020, tots dos dies inclosos.

Mesos subvencionables

Enguany, com a novetat, la quantitat a percebre de la subvenció s'estableix en funció de l'import satisfet per la facturació emesa corresponent als consums d'energia elèctrica i de gas dels mesos de desembre de 2019 a maig de 2020, tots dos inclosos. Els anys anteriors eren només quatre mesos, de desembre a març, i ara en són sis.

Import de la subvenció

  • Per a unitats familiars d'un sol membre: 270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat.
  • Per a unitats familiars de dos i tres membres: 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes subvencionable justificat.
  • Per a unitats familiars de quatre o més membres: 360 euros, amb un màxim de 60 euros per cada mes subvencionable justificat.

Per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria s'aplicarà el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2019, que és de 7.967,73 euros anuals.

Dades de 2019

L'any 2019, l'Ajuntament de Reus va rebre 924 sol·licituds de subvenció per fer front a la pobresa energètica, 489 de les quals es van resoldre de manera favorable.

Punt d'Assessorament Energètic (PAE)

En la convocatòria d'enguany, es manté el requisit que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a demanar cita amb el Punt d'Assessorament Energètic (PAE), per tal de reduir l'import de les factures. 

Pel que fa a la persona que la va sol·licitar l’any anterior, cal que acrediti que ha fet cas de les recomanacions del PAE.

Per ser atès al PAE, cal demanar cita i portar les factures d'electricitat i gas. Es tracta d'un assessorament amb l'objectiu de reduir la despesa en aquests subministraments a través d'algun tipus de bonificació, de millora en l'ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

Paraules clau:

Notícies relacionades