Back to top

El calendari fiscal manté els terminis pel 2019

Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària en els terminis establerts de dos mesos, tant domiciliant-lo com de manera directa.
Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària

L'Ajuntament de Reus ha fet públic el calendari fiscal per a l'exercici de 2019. Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària en els terminis establerts de dos mesos, tant domiciliant-lo com de manera directa.

El calendari del contribuent de 2019 és el següent:

 • Impost vehicles de tracció mecànica del 3 març al 6 maig 2019.
 • Impost béns immobles urbans del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Impost béns immobles rústics del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Taxa recollida escombraries del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Preu públic recollida residus del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Taxes aprofitament via pública del 5 abril al 5 juny 2019.
 • Impost activitats econòmiques del 4 octubre al 5 desembre 2019.

L’import dels rebuts domiciliats en compte bancària, es carregarà en compte als 30 dies de l’inici del període de pagament.

D'altra banda, el sistema de pagaments fraccionats amb termini especial també continua operatiu per a l'any 2019. Aquest sistema permet als contribuents pagar els impostos en 10 mensualitats. El calendari fiscal també detalla les bonificacions regulades de caràcter social, d'impuls econòmic i mediambiental:

Bonificacions socials:

 • Del 90% de la quota de l’ICIO per obres d’adequació o millora d’habitatges per a persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda.
 • Del 30 al 50% de l’IBI als habitatges de protecció oficial.
 • Del 45 al 90% de l’IBI per a l’habitatge habitual de les famíles nombroses.
 • Del 75% de l’ICIO a entitats de dret públic I fundacions sense finalitat lucrativa amb finalitats d’assistència social.
 • Del 75% de l’ICIO per obres realitzades en mmobles dedicats a l’assistència social.

Bonificacions d’impuls econòmic:

 • Del 50% de l’IBI als immobles d’organisme públics d’investigació.
 • Del 95% de l’IBI als immobles d’ensenyament universitari.
 • Del 95% de l’IAE a cooperatives, unions, federacions i confederacions.

 Bonificacions d’impuls mediambental:

 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles elèctrics.
 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles híbrids.
 • Del 30 al 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als turismes de baix nivell d’emisió de CO2
 • Del 50% de l’ICIO per obres en habitatges que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o energia solar.
 • Del 90% de l’ICIO per les obres d’instal·lació de sistemes d’estalvi energètic.

Paraules clau: