Back to top

Com votar per correu a les eleccions del 14F?

Què cal fer per votar per correu a les eleccions del 14F? El govern preveu fomentar el vot per correu i reduir, per la pandèmia, la presència de votants als col·legis electorals.

El vot per correu és l'única alternativa al vot presencial i ha esdevingut més rellevant que mai donada la situació sociosanitària actual. Però ja saps què cal fer per poder votar per correu? Per primera vegada es podran fet tots els tràmits sense sortir de casa. 

1.Com demanar la documentació?

FINS EL DIA 5 de FEBRER a les 14 h, les persones que desitgin votar per correu han d'enviar la sol·licitud a l'Oficina del Cens Electoral. 

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des de l'App i web de Correos.es.

En cas de malaltia o incapacitat, acreditades amb un certificat mèdic oficial, una altra persona pot cursar la sol·licitud de vot per correu, sempre amb un document notarial o consular estès individualment. 

Un cop l'Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de manera presencial. 

2.Recepció de la documentació

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud. El sobre conté: 

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures.
 • El sobre de votació.
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

L'elector o electora ha de rebre personalment la documentació, acreditant amb el DNI la seva identitat. En cas de no es trobar-se a l’adreça assenyalada haurà de presentar-se personalment a l’oficina de Correus.

vot

3.Com votar?

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. 

Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i  no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

Important: Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

 

Paraules clau:

Notícies relacionades