Back to top

Creix el nombre de reusencs que beuen aigua de l'aixeta

D’altra banda, un 66,7% considera que el sabor de l’aigua és “satisfactori”

El total de reusencs que beuen quotidianament aigua de l’aixeta és d’un 43,6%, el percentatge més elevat des que Aigües de Reus du a terme la seva enquesta anual de satisfacció dels usuaris. Un increment que ha estat de gairebé deu punts percentuals en relació a l’any anterior. D’altra banda, l’enquesta referma dades ja habituals com ara l’elevat grau de satisfacció amb el servei, ja que un 93,4% dels usuaris domèstics el consideren “satisfactori” o “molt satisfactori”.

L’enquesta (relativa a 2022) pregunta directament als reusencs i reusenques “quin tipus d’aigua beu principalment?”, i els dona quatre opcions de resposta: aixeta, ampolla, aixeta tractada i altres. Si el 2021, per exemple, van ser un 33,7% els que van respondre que beuen aigua de l’aixeta (ja sigui tractada o sense tractar), el 2022 la xifra s’ha elevat fins al 43,6%, un percentatge que inclou els que beuen aigua de l’aixeta directament (23,3%) i els que la sotmeten a algun tractament previ (20,3%) com ara una gerra amb filtre o un procés de descalcificació, etc. Paral·lelament, un 54,3% dels enquestats diu que beu aigua d’ampolla.

D’altra banda, un 66,7% considera que el sabor de l’aigua és “satisfactori”. És per això que des d’Aigües de Reus, un cop més, s’insisteixi a encoratjar tots els ciutadans a utilitzar l’aigua de la xarxa per beure després que, els últims anys, s’hagin implantat moderns processos de tractament i millora que doten l’aigua de major qualitat, especialment pel que fa a les seves característiques organolèptiques, és a dir, gust, olor i color.

Servei “satisfactori"

En un altre ordre de coses, de l’enquesta de satisfacció relativa a 2022 es desprèn que un 93,4% dels usuaris domèstics d’Aigües de Reus considera “satisfactori” o “molt satisfactori” el servei rebut al llarg de 2022. Així, a la resposta “Quin és el seu grau de satisfacció general?”, un 85,7% dels usuaris afirma que és “satisfactori” i un 7,7% que és “molt satisfactori”. Aquestes dades encaixen plenament amb els resultats obtinguts els anys anteriors: 91,6% (2021), 90,7% (2020), 90,7% (2019) i 94,7% (2018).

La satisfacció general dels usuaris també es fa evident en relació a altres paràmetres estudiats. Un 88,0% dels usuaris afirma que “la factura és clara i entenedora”.

Pel que fa a les interrupcions del subministrament al llarg de 2022, un 82,7% dels usuaris afirma que no en va registrar cap. Entre els que sí van patir alguna incidència, un 73,1% recorda que va ser informat prèviament per part de l’empresa, mitjançant senyalització, cartells o mitjans de comunicació. D’aquí que l’atenció al ciutadà sigui un dels aspectes d’Aigües de Reus força ben valorat, amb un 86,9% dels enquestats que manifesta que va ser atès de manera “adequada” o “molt adequada”.

Pel que fa a altres consideracions de caràcter general, els usuaris (igual que en anys anteriors) segueixen mostrant un important desconeixement sobre el consum d’aigua. Per exemple, un 94,7% confessa no saber, ni de manera aproximada, la quantitat d’aigua de xarxa que consumeix al seu domicili. En canvi, un 66,7% sí que afirma saber “el cost aproximat” de la seva factura, i un 90,3% és plenament conscient de la periodicitat amb la qual rep la factura.

Des que Aigües de Reus du a terme aquesta enquesta de satisfacció entre els seus abonats, sempre es mira de tenir en compte aquelles opinions de ciutadans que poden contribuir al perfeccionament del servei. És per això que, per exemple, atesa la sensibilitat ciutadana, al llarg dels últims anys, s’ha treballat en la millora de la qualitat organolèptica de l’aigua. Per la mateixa raó, es mira de reforçar l’atenció als usuaris, com ho demostra la potenciació dels serveis de l’oficina virtual i l’emissió de la factura electrònica, entre d’altres mesures.

Paraules clau:

Notícies relacionades