Back to top

Destinaran mig milió d'euros a millorar el pont del barri Gaudí

El projecte preveu actuacions per tal que tingui més llum, menys soroll i més seguretat per a vianants i ciclistes

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte de millora del pont sota la via del tren del barri Gaudí, amb una solució que millora la il·luminació, redueix sorolls i millora la seguretat de trànsit de vianants i bicicletes. El projecte s'enviarà ara a Adif, titular del pas inferior, per tal que el validi abans l'Ajuntament pugui licitar el contracte d'obres.

pont barri gaudi

La secció transversal del pas inferior és de 12m d’amplada i la distribució d'usos previstos en el projecte són:

  • Vorera per a vianants: Es preveu una única vorera pels dos sentits pels vianants de 2,65m. Entre la calçada i la vorera de vianants s’instal·larà una barana metàl·lica de 1,30m d’alçada. Els dos passos de vianants, un en cada costat del pas inferior, s’han elevat respecte de la calçada per fer més còmode i segur el creuament.

  • Carrils bici: S'han dissenyat dos carrils per bicicleta a banda i banda, d'1,5m d'amplada cadascun. Entre el carril bicicleta i la calçada, s’instal·len elements separador de polietilè

  • Calçada: S'han previst dues calçades de 2,85m; una per a cada sentit de la marxa. La velocitat màxima per els vehicles que circulin per la calçada és de 30km/h. s’han instal·lat reductors de velocitat al punt central del pas inferior per assegurar aquesta velocitat.

El projecte té un pressupost d'execució de 575.459,36 euros, i fixa un termini de 4 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte d'obres.

Menys soroll

Un dels problemes més incòmodes pels vianants, és el soroll provocat pels vehicles. Aquesta situació s’intenta millorar reduint la velocitat màxima de circulació i amb la instal·lació d’un revestiment acústic amb panells d'acer vitrificat fono-absorbents a les parets laterals, i uns panells transversals.

A les parets laterals es col·locarà a 2,5m de terra i fins a tocar al sostre material fono-absorbent de 2m de altura al llarg de tot el túnel. Al llarg del recorregut del túnel i per sobre dels laterals també es col·locaran panells de fibra absorbents suspesos de sostre. Aquests panells estaran pintats amb els colors que l'arquitecte Ricard Bofill va dissenyar els blocs del Barri Gaudí.

Més llum

Es renova tota la il·luminació del pas, incorporant cinc projectors led a les bigues del túnel. També es preveu la instal·lació de 36 punts de llum de tipus led fixats amb suports a la paret per sota dels panells fono absorbents.

Finalment, també es preveu la instal·lació de punts de llum a les dues entrades del pas sota les vies a fi que il·luminin les voreres, evitant l’enlluernament als vehicles de calçada, fins i tot amb la col·locació als projectors d'orelleres per evitar el possible enlluernament.

Paraules clau:

Notícies relacionades