Back to top

Els reusencs podran realitzar alguns tràmits tributaris des de les notaries

L’Ajuntament de Reus i el Col·legi Notarial de Catalunya han firmat un acord de col·laboració per millorar la gestió tributària

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, han signat aquest dimecres, 5 d’octubre el conveni de col·laboració entre les dues institucions per a l'intercanvi d'informació en matèria de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

El conveni s’emmarca en el conjunt de canvis i millores que s’estan realitzant a la Hisenda municipal arran de l’adquisició del nou programa de gestió tributària, el qual té com a objectiu aprofitar al màxim l’ús de les noves tecnologies per facilitar a la ciutadania els seus tràmits tributaris i aconseguir una gestió més eficient dels tributs municipals.

L’acord de col·laboració facilitarà a la ciutadania el compliment dels seus deures tributaris en relació a l’IBI i l’IIVTNU des de qualsevol notaria de la ciutat, de manera digital, ràpida i segura, tot estalviant temps i tràmits als ciutadans.

El conveni permetrà a la ciutadania la possibilitat de realitzar, des de la mateixa notaria, l’autoliquidació i pagament de la plusvàlua, així com tots aquells altres tràmits que siguin preceptius, d’acord el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Fer-ho serà possible gràcies a la plataforma tecnològica desenvolupada des de la Seu electrònica notarial, que garanteix els màxims nivells de control i seguretat i fa possible liquidacions telemàtiques, l’enviament de formularis o obtenir còpies simples electròniques, entre d’altres.

Així mateix, des de la notaria s’informarà l’Ajuntament de Reus de les transmissions d’immobles realitzades mitjançant escriptura notarial així com a la Gerència del Cadastre de Tarragona.

D’altra banda, la notaria podrà obtenir informació de part de la Hisenda municipal en relació als deutes pendents d’IBI associats a l'immoble que es transmet, als efectes de poder advertir a l’adquirent de la responsabilitat que assumeix al adquirir l’immoble.

Les comunicacions d’informació entre l’Ajuntament i els notaris es realitzaran de manera informatitzada i immediata, mitjançant la connexió segura dels respectius sistemes d’informació.

Paraules clau:

Notícies relacionades