Back to top

Entren en vigor les mesures per la declaració d'alerta de sequera a Reus

Afecten el reg dels jardins, les piscines i les neteges dels cotxes, entre altres aspectes.

La ciutat de Reus (com tots els municipis que s’abasteixen d’aigua de l’Ebre mitjançant el Consorci d’Aigües de Tarragona) ha entrat aquest dimarts, 13 de juny en alerta de sequera hidrològica arran de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la declaració pertinent per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’entrada en estat de sequera comporta mesures de gestió i limitacions en el consum d’aigua que afecten tant els municipis com a tota la ciutadania de manera obligatòria. Les mesures que entren en vigor no impliquen, en cap cas, interrupcions en el subministrament d’aigua de boca.

Reg de jardins

Són diverses les prohibicions i limitacions obligatòries que, a partir d’avui mateix, són vigents per als usos particulars d’aigua. Pel que fa al reg de jardins i zones verdes (tant de caràcter públic com particular) queda restringit exclusivament a l’horari de menor insolació (és a dir de les 20:00 a les 8:00 h) i la dotació d’aigua “ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat”, amb un màxim mensual de 450 m³ per hectàrea.

Entre altres mesures al respecte, l’ordre també especifica que el reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies a la setmana que (sempre que no es publiqui específicament cap regulació que digui el contrari) seran per defecte els dimecres i dissabtes per als habitatges amb numeració parella o sense numeració, i els dijous i diumenges per als de numeració senar.

Piscines

Estiu, familia, piscina

Pel que fa a les piscines, l’ACA limita la utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines. En conseqüència, només poden omplir-se parcialment aquelles piscines que “disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua”.

També s’autoritza “el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas”. Igualment, es permet als centres educatius l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables destinades al bany de la canalla i amb una capacitat inferior a 500 litres.

Usos estètics de l'aigua

Les limitacions decretades també afecten les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, que no poden omplir-se a partir d’ara tret de casos excepcionals. És el cas, per exemple, d’aquells llacs artificials que siguin imprescindibles per a la garantia de vida aquàtica, “als quals es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al manteniment de la vida”. En qualsevol cas cal estudiar la viabilitat del trasllat o la concentració de la vida aquàtica a altres entorns on es pugui assegurar la supervivència amb el mínim consum d’aigua.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle també queda limitada, i tan sols és possible fer-la “en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua”. Fora dels establiments comercials tan sols està permesa la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

També s’autoritza la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de persones i animals. Aquesta categoria inclou els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus.

Neteja de carrer i façanes

Pel que fa a la neteja de carrers, paviments i façanes i similars, queda prohibida la utilització de “mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia”. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Granges d'animals

sequera mesures

Les mesures dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua també incumbeixen les granges d’animals. Així doncs, l’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, i la neteja del recinte. En aquest últim cas, “cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent”.

Reducció del proveïment

Fins a la data i des del passat mes d'agost, la ciutat de Reus estava en fase de “prealerta” de sequera, la qual cosa ja havia implicat un seguit d’accions preparatòries davant la possibilitat que s’acabés entrant tècnicament en altres fases de “sequera”, tal com ha passat avui. Una situació francament preocupant, ja que, en aquests moments, i atesa la situació d’escassedat d’altres fonts d’abastament, el subministrament d’aigua de la ciutat depèn en un 90% de la reserva d’aigua de l’Ebre quan, en situacions hídriques normals, aquest percentatge és del 60%.

A partir d’avui, des d’un punt de vista municipal, el decret de l’ACA obliga l’Ajuntament a limitar el volum d’aigua que es destina a l’abastament de la població, que en cap cas “no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia”. Els usos que no són d’aigua de boca també es veuen afectats, ja que el decret de l’ACA determina que les següents activitats han de reduir obligatòriament el seu consum: reg agrícola (25%), ramaderia (10%), indústria (5%), usos recreatius (5%) i usos recreatius que impliquin el reg (30%).

No obstant això, les persones titulars d’aquest tipus d’aprofitaments poden proposar un pla d’estalvi que porti a l’ACA a determinar un percentatge de reducció inferior, tenint en compte les particularitats de cada ús, les dotacions i l’eficiència del subministrament, entre altres raons.

Paraules clau:

Notícies relacionades