Back to top

Ja es poden sol·licitar els 675.000 euros en ajudes a la rehabilitació d’habitatges

Les respectives convocatòries preveuen subvencionar el 50% de les actuacions, amb la qual cosa es preveuen mobilitzar un mínim d’1.350.000 destinats al sector de la construcció.

Les ajudes a la rehabilitació d’habitatges del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus ja es poden sol·licitar a partir d’aquest dimecres, 14 d’octubre, una vegada aquest dimarts s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la convocatòria de dues línies d’ajuts, dotades amb 675.000 euros. El primer programa impulsarà la rehabilitació d’habitatges desocupats per incorporar-los a la Borsa per a la mediació del lloguer social de Reus. El segon proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, subvencionant obres de millora de l’eficiència energètica i eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la instal·lació d’ascensors.

Les respectives convocatòries preveuen subvencionar el 50% de les actuacions, amb la qual cosa es preveuen mobilitzar un mínim d’1.350.000 destinats al sector de la construcció.

Els programes van dirigits a propietaris o comunitats de propietaris, i se n’exclou expressament els grans tenidors, tret que siguin cooperatives d’interès públic o utilitat social. Lluitar contra l’exclusió residencial, incrementar l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat, millorar la qualitat del parc residencial i dinamitzar el sector de la construcció de Reus. Són els objectius que persegueixen els dos programes de subvencions per al foment de la rehabilitació d’habitatges inclosos en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus.

La regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatges ha fet una tasca per identificar el públic objectiu de les ajudes per fer-los arribar la informació sobre les convocatòries de manera directa: gremis, col·legis professionals, APIs, etc...

Rehabilitació d’habitatges desocupats

El programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb destí la borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus està dotat amb 450.000 euros. L’import de la subvenció podrà ser del 50% del cost de les obres de rehabilitació, amb un import màxim de 10.000 euros. Els habitatges hauran d’estar a disposició de la borsa municipal durant 5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de disposar de la corresponent cèdula d’habitabilitat per poder-se beneficiar de la subvenció.

L’Ajuntament oferirà als propietaris un servei de preavaluació per informar i orientar sobre les millores que cal fer a l’habitatge. La convocatòria del programa d’ajudes determinarà les actuacions que podran ser objecte de subvenció, que les bases avancen:

  • Adequació de peces i elements que conformen l'habitatge, inclosos banys i cuines, per obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat.
  • Instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament.
  • Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
  • Repàs d’elements deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
  • Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
  • Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Rehabilitació d’elements comuns d’edificis

El segon programa s’adreça als propietaris d’edificis, i especialment a les comunitats de propietaris. Està dotat amb 225.000 euros, i proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis amb subencions del 50% del cost de les obres a executar, fins a un import màxim de 30.000 euros.

Els edificis que poden optar a la línia d’ajuts han de ser d’ús residencial i amb una antigïtat de més de 45 anys, llevat d’actuacions per deficiències considerades greus o molt greus a la Inspecció Tècnica d’Edificis. Hauran de ser plurifamiliars de com a mínim 3 habitatges; i han de destinar un mínim del 70% de la superfície útil total a habitatge, i com a mínim el 50% de l’habitatge ha de constituïr el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.

Les obres que poden acollir-se als ajuts són els següents:

  • Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, tant la part massissa com les obertures.
  • Instal·lació d’ascensors.
  • Eliminació de barreres arquitectòniques dels elements comuns dels edificis.
  • Reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.

Paraules clau:

Notícies relacionades