Back to top

La bonificació de l'IBI a l'autoconsum fa créixer les instal·lacions fotovoltaiques

Aquest 2023 ja s'han instal·lat 30 equipaments solars fotovoltaics a Reus.

Les persones titulars de 349 instal·lacions solars fotovoltaiques de Reus s’han beneficiat de la bonificació del 50% de descompte de l’IBI des que es va posar en marxa aquesta mesura fiscal l’any 2021. Amb dades a 31 de gener de 2023, fruit d’aquest incentiu s’han instal·lat a la ciutat un total de 3.197,91 kW de potència d’origen solar per l’autoconsum de llars i empreses.

Per anys, l’Ajuntament de Reus va aprovar el 2021 un total de 43 expedients corresponents a 797,94 kW de potència. L’any 2022, fruit de la conjuntura econòmica i el preu de la llum, l’interès per aquest tipus d’instal·lacions es va incrementar fins arribar a les 276 noves instal·lacions bonificades i 2.262,11 kW instal·lats. La tendència creixent continua enguany, ja que al mes de gener de 2023 ja s’han tramitat 30 noves instal·lacions i 147,86 kW de potència.

Cal tenir en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW tot i que en 2022 aquesta potència mitjana s’ha vist alterada per la instal·lació de diverses instal·lacions industrials de gran potència (fins els 600 kW).

Des del consistori, s'ha reiterat l'aposta per l’autoconsum a les instal·lacions municipals. De fet, el darrer rànquing de l'Institut Català d’Energia (ICAEN) col·loca Reus com la setena ciutat catalana i la primera de la demarcació de Tarragona amb més quilowatts de potència instal·lats.

La bonificació

La bonificació és d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de el primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud. El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

Cal tenir en compte que aquelles persones físiques o jurídiques que hagin demanat el fraccionament dels tributs municipals veuran reflectida la bonificació de l'IBI en els seus rebuts a partir del mes d'abril o maig, i se'ls aplicarà de forma retroactiva fins a regularitzar l'import. 

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de l'execució de la instal·lació. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Paraules clau:

Notícies relacionades