Back to top

La Casa Navàs comença la restauració de l’escala de servei  

Es preveu que les obres de manteniment finalitzin per Setmana Santa 

La Casa Navàs ha començat aquesta setmana les feines de rehabilitació i manteniment de l’escala  de servei. Les obres es duen a terme per aturar i evitar la degradació provocada principalment per les humitats i les filtracions d’aigua.

S’aprofitarà la intervenció per reforçar un tram de sostre  de la planta baixa, canviar el parallamps existent que ha quedat obsolet i arranjar i consolidar els  paraments interiors i de la coberta de les escales. Durant el temps que durin les obres no es podrà  accedir a la segona planta de la Casa Navàs, per això s’ha hagut de modificar el recorregut de les  visites guiades i ajornar totes les visites especials fins a la primavera.  

Els treballs a l’escala de servei es van iniciar dilluns 17 amb la instal·lació d’una bastida a l’escala  de servei i es preveu que durin tres mesos. L’objectiu és que tots els treballs hagin finalitzat abans  de Setmana Santa, l’època en què comença l’activitat turística més intensa a la ciutat de Reus. És  important apuntar que es redactarà una memòria detallada dels tractaments, les metodologies i  els materials emprats durant les obres, així com també s’indicaran els llocs on han estat aplicats.  La memòria inclourà un reportatge fotogràfic complet (abans, durant i després de la intervenció)  i la documentació gràfica dels tractaments aplicats mitjançant cartografies. 

RESTAURACIÓ CASA NAVÀS

Paraments d’estuc i d’arrebossat de l’escala de servei  

Amb el pas del temps i a causa de les humitats s’han fet malbé l’estuc i l’arrebossat de les parets.  Per això es netejarà la superfície de l’estuc original mitjançant la combinació de diverses  metodologies en funció de les diferents substàncies a eliminar. Es durà a terme el reblert  d’esquerdes i fissures amb la introducció de productes hidràulics mitjançant injeccions i amb un  morter de calç i de pols de marbre. Posteriorment, es procedirà a reintegrar cromàticament les  parts restituïdes i estucades de nou amb veladures fetes amb pintures al silicat a pinzell.  Finalment, es durà a terme l’aplicació de cera en fred a la totalitat del parament d’estuc. També  es preveu la neteja dels graons de l’escala.  

Barana i reixa de ferro  

La barana és una altra de les parts de l’escala que s’ha anat degradat amb els anys. Durant els  treballs de restauració s’eliminarà la capa d’òxid de manera mecànica en sec, mitjançant la  utilització d’eines manuals i màquines que actuïn per abrasió (raspalls metàl·lics, paper de  vidre...), també s’aplicarà un producte inhibidor de la corrosió i, finalment, un producte protector  i d’acabat a la superfície del metall.  
Coberta 

Es duran a terme les actuacions necessàries per tal d’evitar la filtració d’aigua a l’interior de  l’escala. Es canalitzarà l’aigua provinent de la teulada de l’edifici principal de l’immoble, que  actualment desemboca inundant tota la coberta, per un lateral mitjançant una canal interna  d’obra, això farà reduir la quantitat d’aigua que transita pel terrat.  

Així mateix es protegirà la resta de terrat amb una làmina impermeable i una nova capa de rajola  ceràmica igual a l’existent. La part central, on es troba la claraboia, es protegirà amb un vidre  laminat. D’igual forma, s’actuarà a la coberta del costat, la qual presenta una gran quantitat de  filtracions.  
Parallamps  

Es retirarà el parallamps existent i el cablejat de presa de terra per ésser obsolet i disfuncional.  Se substituirà per un d’actualitzat a les normatives existents. Ja s’ha calculat que el nou  parallamps pugui protegir en un futur, la torratxa i la glorieta metàl·lica que existia a la cantonada. Així mateix, es realitzarà la instal·lació elèctrica completa de l’escala de servei i dels aparells als  quals dona servei.  

Altres treballs  

S’instal·larà a la zona del soterrani un dispositiu d’electroosmosi, com a mesura de conservació  preventiva, per evitar futurs danys causats per la humitat. També s’aprofitarà el conducte  triangular de la cantonada existent per a la ventilació de la planta soterrània. Per a aquesta  finalitat s’instal·laran reixetes als trams soterranis, i a través d’un extractor col·locat a la coberta  es potenciarà la circulació de l’aire a les plantes soterrànies, així com l’extracció de l’aire viciat i  saturat d’humitat.  

Sostre soterrani  

Finalment, s’eliminarà la capa d’òxid de les biguetes malmeses i es protegiran novament les  biguetes. Se sanejarà la part de revoltó malmesa, extraient les parts que estiguin en risc de  despreniment o malmeses de manera irrecuperable, i es reconstruiran els trams extrets. Després,  s’afegiran pigments per tal d’integrar cromàticament la intervenció que es completarà col·locant  una biga HEB 160 a mode de trencallums per suplir la reducció de secció que han patit les  biguetes. 
  
CANVIS EN LES VISITITES  

Aquests treballs de rehabilitació i manteniment tindran un efecte directe sobre les visites de la  Casa Navàs, ja que mentre durin les obres no es podrà accedir a la segona planta. Durant aquest  temps, en lloc d’accedir a la planta del servei els visitants descobriran tots els detalls de l’antiga  botiga tèxtil situada als baixos de la casa. Es mantenen, per tant, les visites guiades de dilluns a  diumenge i les Visites Vermut dels dissabtes i diumenges a les 12 h i a les 13 h.  

Per tal de preservar l’essència de totes les visites a la Casa Navàs, temporalment no es faran  Visites Teatralitzades, Visites Fotogràfiques i Nits Modernistes. Aquestes visites especials es  reprendran una vegada acabin les obres, coincidint amb les festes de Setmana Santa. De fet, totes  aquestes activitats ja estan calendaritzades i ja se’n poden comprar les entrades a www.casanavas.cat i a la porta de la mateixa casa. 

Paraules clau:

Notícies relacionades