Back to top

La Central Nuclear Vandellòs II va estar operant amb dos carregadors fora de servei

Les Especificacions Tècniques de Funcionament estableixen que la bateria i almenys un dels carregadors s'han de trobar operables

La central nuclear Vandellòs II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la identificació d'un incompliment inadvertit de les condicions límit d'operació (CLO).

Problema amb els carregadors

Aquest incompliment faria referència a la inoperabilitat simultània dels dos carregadors associats al centre de distribució de corrent continu per un temps superior al permès per les Especificacions Tècniques de Funcionament que estableixen que la bateria i almenys un dels carregadors s'han de trobar operables.

El passat 15 de juny de 2021, durant la realització d'unes proves dutes a terme a la 24a recàrrega de combustible, es va produir la parada automàtica del carregador K1CV-125-4, a causa de l'obertura de l'interruptor per senyal de màxima tensió de sortida , quedant inoperable aquest carregador i connectant el de reserva (K2CV-125-4).

A l'anàlisi posterior de la incidència s'ha conclòs que la pèrdua d'alimentació al carregador K1CV-125-4 podria haver-se produït des del moment en què es va realitzar el seu darrer manteniment preventiu, ja que la tensió de càrrega ràpida es va deixar ajustada a un valor superior a l'especificat al procediment de manteniment elèctric.

Novembre 2020

Davant d'aquestes circumstàncies, i per determinar si tots dos carregadors haguessin estat simultàniament inoperables, s'ha revisat l'històric de funcionament del segon carregador (K2CV-125-4). Els resultats indiquen que no es trobava disponible en el període transcorregut entre les 19.27 hores del 18 de novembre de 2020 i les 00.05 hores del 20 de novembre de 2020, atès que va estar sotmès a tasques de manteniment preventiu.

Per tot això, es podria considerar que, durant el període esmentat, tots dos carregadors van estar fora de servei durant un temps superior al límit establert a les ETF. El CSN, segons s'estableix en els procediments, ha informat a través de la seva pàgina web de la recepció de notificació d'aquest succés.

Segons comunica la Central el succés no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient. Amb la informació disponible fins aquest moment, es classifica amb nivell 0 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).

Paraules clau:

Notícies relacionades