Back to top

L’Ajuntament encarrega la redacció del Pla Local de l’Habitatge de Reus 2022-2027

El pressupost de licitació del contracte és de 40.078,52 euros

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, 3 de gener al perfil del contractant, la licitació del contracte per a la redacció del Pla Local de l’Habitatge de Reus 2022-2027, el document tècnic que ha de definir la política local d’habitatge dels propers anys. Partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge a la ciutat, el document definirà objectius i estratègies, i concretarà les actuacions a desenvolupar des del govern municipal a curt i mitjà termini, per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a un habitatge digne i assequible.

El pressupost de licitació del contracte és de 40.078,52 euros, mentre que la durada és de 7 mesos, a comptar de l’endemà de la data de formalització.

Pla Local d’habitatge de Reus 2022-2027 haurà de contenir els aspectes següents:

  • Anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge a Reus: L’anàlisi i les previsions demogràfiques; l’anàlisi del mercat immobiliari; l’anàlisi del planejament i del seu potencial d’oferta d’habitatge protegit; l’anàlisi i diagnosi de la qualitat del parc d'habitatges existents; la identificació i anàlisi de zones de la ciutat on es detecti i es concentrin situacions d’ utilització anòmala dels habitatges; l'anàlisi dels recursos de l'Ajuntament de Reus destinats a habitatge
  • Objectius, els programes i les estratègies d’actuació en els àmbits següents: Actuar sobre el parc edificat i el planejament; i actuar sobre el parc d’habitatge social i de lloguer.
  • Avaluació economicofinancera, que permeti articular la gestió del pla,

Des de l’any 2009, l’Ajuntament de Reus, s’ha dotat d’un Pla Local de l’Habitatge com a instrument de planificació. El primer redactat del Pla Local d’Habitatge de Reus va comprendre el període 2009 -2016. Aquest Pla es va revisar el 2014 per tal d’adaptar el seu contingut a la situació de crisi econòmica i social de finals de la dècada dels anys 2010. Fins l’any 2021 ha regit el Pla Local d’Habitatge de Reus 2014-2021.

L’Ajuntament de Reus impulsa les polítiques d’habitatges a través de l’actuació coordinada des dels àmbit de l’Urbanisme, els Serveis Socials i de l'Habitatge. Des del planejament urbanístic, passant pels diferents programes de Serveis Socials destinats a la població en situació d’exclusió residencial fins a les actuacions i serveis específiques que desenvolupa l’Oficina d’Habitatge i l’empresa municipal Redessa, s’ha anat definit una trajectòria i uns resultats que caldrà tenir en compte a l’hora de redactar el Pla d’Habitatge de Reus 2022- 2027. Així mateix, el Pla Local d’Habitatge de Reus haurà d’encaixar amb les previsions del l’Avanç del POUM, aprovat al juny del 2011, i amb la Memòria Social que aquest conté.

Paraules clau:

Notícies relacionades