Back to top

L'Ajuntament treu a concurs el nou contracte de la brossa

Després de mesos de prórroga i de debats polítics i tècnics, l'Ajuntament de reus ha tret a concurs públic l'adjudicació del nou contracte de la recollida de residus i de neteja viària de la ciutat. El nou servei tindrà una vigència de 10 anys i de moment la licitació té un pressupost de 13,2 milions d'euros anuals.
Nou contracte brossa

Tot i que el contracte de la recollida de les escombraries de Reus fa temps que està caducat i que s'ha hagut d'anar prorrogant, les diverses complicacions tècniques i la irrupció de les eleccions municipals, el passat mes de maig, han obligat a endarrerir la seva renovació. Aquest dilluns, 4 de novembre, el consistori ha tret a concurs públic l'adjudicació del nou contracte. 

Segons el govern de la ciutat, la voluntat és millorar les prestacions actuals amb "un servei més eficient, flexible, més proper i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat". 

Segons un comunicat de l'Ajuntament, alguns punts destacats són:

 • Quatre lots: El contracte es divideix en quatre lots: Serveis de neteja de l'espai públic i serveis de recollida de residus; Gestió i manteniment de les deixalleries; Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos; i Integració tecnològica.
 • Pressupost: El pressupost de licitació serà de 13.227.174,40 euros anuals (IVA inclòs), i la durada del contracte serà de 10 anys.
 • Flexibilitat: Es fa una planificació dels serveis i  es preveu una revisió anual per fer una adaptació continuada. L’objectiu és guanyar en flexibilitat per reprogramar serveis. En cas de reducció o ampliació aquesta no superarà el 20% del preu total d’adjudicació.
 • Treballadors: L’adjudicació del contracte corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector. Quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb minusvàlua, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball.
 • Clàusules socials: Els lots corresponents a la gestió i manteniment de les deixalleries i la planta de voluminosos estan reservats a centres especials d’iniciativa social.
 • Sostenibilitat i responsabilitat social corporativa: S’incorporaran mesures de sostenibilitat dels serveis per controlar i minimitzar la contaminació ambiental; i s’avaluarà cada any el compliment de les variables ambientals i els requisits de sostenibilitat. I s’avaluaran el nivells de recollida selectiva.
 • Qualitat i penalitzacions: S’estableix un procés de millora contínua de l’estat de la neteja, amb un control de la qualitat de l’execució del servei; amb variables de control específiques per a cada tractament de neteja i recollida. I es preveuen penalitzacions econòmiques directes i progressives en funció del nombre de deficiències detectades.

Els serveis del nou contracte

Es milloraran els serveis de neteja amb un nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control. Els serveis de neteja viària es divideixen en quatre grups de tractament: neteja bàsica, neteja complementaria, plans especials de neteja i neteja imprevista:

Destaquen les millores següents:

 • Reducció de la longitud dels recorreguts per adaptar-los al rendiment òptim.
 • Increment del nombre de recorreguts.
 • Increment de la mecanització, mitjançat l’escombrada mecànica de voreres.
 • Repàs de papereres i contenidors de tarda.
 • Major eficiència dels tractaments amb aigua, increment dels serveis de neteja de taques i graffitis.
 • Geolocalització de tots els serveis amb sensors d’activitat.

Servei de recollida

L’objectiu és incrementar la recollida selectiva, simplificant models i sistemes de recollida, i adaptant-los a les realitats urbanístiques i socioeconòmiques.

Es renovarà tot el parc de contenidors de càrrega lateral. Els licitadors proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’una de sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. També es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari (amb targeta o mòbil).

S’augmentarà el nombre de contenidors de selectiva i es reduirà els de resta. Tots els contenidors hauran d’estar identificats i s’instal·laran sensors de capacitat en alguna fracció (vidre).

Es preveu un servei de pre-recollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives, i un Servei de repàs d’ubicacions de contenidors i papereres de tarda.

Es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva.