Back to top

Liciten les obres de remodelació del Roserar de Mas Iglesias i del parc de Garcia Lorca de Reus

El primer, surt amb un pressupost de 75.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos; i el segon, amb un pressupost de 100.000 euros i 3 mesos d'execució

L'Ajuntament de Reus ha publicat aquest dimecres, 22 de setembre al perfil del contractant la licitació de dos contractes d'obres inclosos en el pla director de manteniment de la jardineria de la ciutat: el de la remodelació del Roserar de Mas Iglesias i el de la remodelació del parc de Federico Garcia Lorca. El primer, surt amb un pressupost de licitació de 75.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos. El segon, amb un pressupost de 100.000 euros i 3 mesos d'execució de les obres.

Les obres s'emmarquen en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, que preveuen una inversió total d'1,3 milions d'euros amb l'execució dels plans d'asfaltatge, voreres i passos de vianants, mobiliari urbà i jocs infantils, enllumenat públic, jardineria, i fonts ornamentals i de boca.

Roserar de Mas Iglesias

La intervenció prevista és la renovació de les terres dels parterres dels rosers i la col·locació de vores per tal d’evitar que entri l’aigua de pluja i malmeti el sòl. 

L’àmbit d’actuació del roserar s'ha definit d’acord amb la disponibilitat pressupostària. El parc s'ha dividit en 49 zones diferents, i s'actuarà en un total de 38 zones. Les actuacions que es portaran a terme preveuen que el roserar tindrà una major supervivència de les diferents varietats dels rosers i a l’hora es podrà reduir la despesa de manteniment.

Les obres a realitzar en aquesta primera fase caldrà portar-les a terme durant els mesos de novembre a febrer, ja que cal fer els trasplantaments dels rosers a l’inici de les obres en el mes de novembre dins del mateix recinte del roserar i al final en el mes de febrer caldrà retornar al seu lloc els rosers trasplantats.

Les obres que caldrà portar a terme són següents:

  • Moviments de terres: Una vegada retirats els rosers, es farà el rebaix de les terres de tots els parterres i es transportaran en un altre punt. Després d'haver fet el rebaix es farà el rebliment de les noves terres. Abans, es trauran els conductes tec-line existents i es portaran a l’abocador.
  • Xarxa de reg i col·locació de la nova vora d’acer corten: Es col·locaran els nous conductes del reg gota a gota tec-line de la xarxa de reg, aprofitant els punts de connexió existents. A continuació es farà la col·locació de la xapa corten.
  • Plantació arbustiva: En els parterres dels rosers que es posaran les noves vores de corten es deixaran una franges d’1,50 m d’amplària en els trams on hi ha arbres i els rosers d’emparrar per protegir les arrels i permetre, en una futura intervenció i amb un nou finançament, la plantació de plantes arbustives tipus aromàtica, que comporten el menor tractament fitosanitari possible.
  • Retorn dels rosers a la seva posició inicial: Una vegada feta la renovació de les terres i feta la reposició de la nova xarxa de reg, es procedirà a fer el nou trasplantament dels rosers a les seves posicions inicials i a tornar a col·locar els rètols en la posició adequada.

Eliminar les males herbes i conservar millor els rosers

Amb el pas dels anys, les terres dels parterres dels rosers s’han anat contaminant de males herbes i a l’hora els rosers també s’han anat envellint o morint de diverses malalties. La contaminació també és deguda al fet que quan plou, les aigües pluvials procedents de la resta del parc queden embassades i aporten llavors invasores.

Una forma d’afavorir una menor mortaldat dels rosers és la lluita biològica amb arbustos que redueixin les plagues que afecten els rosers. Per aquest motiu en les zones perimetrals s’han deixat espais per tal que, en una futura intervenció i un nou finançament, es pugui fer la plantació variada d’arbustos d’olor de varietats autòctones que comporten un menor tractament fitosanitari.

Parc de Federico Garcia Lorca

Les actuacions de remodelació del parc de Federico Garcia Lorca previstes són: saneig i renovació de les terres vegetals; plantació de plantes aromàtiques per l’ajuda de la lluita biològica, plantació de planta vivaç per renovar espais i diversificar amb noves espècies, renovació de la xarxa de reg, creació d’un camí amb sauló, i recondicionament de les àrees de pas de sauló.

Amb el pas dels anys les terres dels parterres s’han contaminat amb espècies no adients alhora que les terres s’han desplaçat i en una gran longitud han colgat el plint de la vorada existent que fa de separació amb la zona de sauló. Els arbustos i les gespes s’han envellit donant actualment una imatge poc ordenada. L’arbrat també està envellit i requereix fer el seu condicionament per tal de millorar la seva imatge. La xarxa de reg també està molt envellida tant pel que fa als sistemes de control com els conductes de distribució, tubs de degoteig i aspersors. Donat que una part del parc està en pendent, el camí de sauló que va de nord a sud, està molt erosionat fet que comporta un perill de caigudes i envaïment de sorres als carrers de la ciutat.

Les obres es poden iniciar a la tardor, començant per la renovació de la xarxa de reg i durant els mesos de novembre a febrer és el millor moment per fer la plantació dels arbustos. Les obres a realitzar són les següents:

  • Llaurat i reperfilat de les terres: Caldrà fer una primera neteja superficial per treure la part arbustiva envellida i que en mal estat, per a continuació fer el llaurat i l’aportació de terres vegetals adequades per la plantació de la gespa i dels arbustos.
  • Renovació de la Xarxa de reg: Extracció de la xarxa de reg de forma simultània al moviment de les terres per a continuació fer la nova xarxa de reg.
  • Plantació arbustiva: Plantació de plantes aromàtiques i planta vivaç.
  • Reanivellament dels paviments de sauló: Una vegada acabades les unitats d’obra de jardineria i de la xarxa de reg es procedirà a fer l’escarificat i la reanivellament de les zones de sauló i preparar la base pel paviment.
  • Pavimentació del camí central: Tot el camí central es pavimentarà amb sauló ciment per tal d’evitar l’erosió amb Aripac o similar amb la finalitat de reduir els arrossegaments i erosions amb la finalitat de reduir les despeses de manteniment. Amb la pavimentació s’aprofitaran les reixes interceptores que està en bon estat, per tant no caldrà fer cap mena de modificació.

Paraules clau:

Notícies relacionades