Back to top

Milloraran el pont del Barri Gaudí: més llum i menys soroll

El projecte ha estat validat per Adif. El contracte surt al concurs públic amb un pressupost de licitació de 575.456,36 euros

L'Ajuntament de Reus ha piublicata l perfil del contractant la licitació del contracte d'obres per a la millora del pont sota de la via del tren que dona accés al barri Gaudí. El contracte surt al concurs públic amb un pressupost de licitació de 575.456,36 euros (IVA inclòs). 

El projecte que s'executarà millora la il·luminació, redueix sorolls i millora la seguretat de trànsit de vianants i bicicletes. El projecte ha estat validat per Adif, titular del pas inferior, pas previ per tal que l'Ajuntament hagi pogut licitar el contracte d'obres. La licitació fixa un termini de 4 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte d'obres.

pont barri gaudi

La secció transversal del pas inferior és de 12m d’amplada i la distribució d'usos previstos en el projecte són:

Vorera per a vianants: Es preveu una única vorera pels dos sentits pels vianants de 2,65m. Entre la calçada i la vorera de vianants s’instal·larà una barana metàl·lica de 1,30m d’alçada. Els dos passos de vianants, un en cada costat del pas inferior, s’han elevat respecte de la calçada per fer més còmode i segur el creuament.

Carrils bici: S'han dissenyat dos carrils per bicicleta a banda i banda, d'1,5m d'amplada cadascun. Entre el carril bicicleta i la calçada, s’instal·len elements separador de polietilè

Calçada: S'han previst dues calçades de 2,85m; una per a cada sentit de la marxa. La velocitat màxima per els vehicles que circulin per la calçada és de 30km/h. s’han instal·lat reductors de velocitat al punt central del pas inferior per assegurar aquesta velocitat.

Menys soroll

Pont Barri Gaudí

Un dels problemes més incòmodes pels vianants, és el soroll provocat pels vehicles. Aquesta situació s’intenta millorar reduint la velocitat màxima de circulació i amb la instal·lació d’un revestiment acústic amb panells d'acer vitrificat fono-absorbents a les parets laterals, i uns panells transversals.

A les parets laterals es col·locarà a 2,5m de terra i fins a tocar al sostre material fono-absorbent de 2m de altura al llarg de tot el túnel. Al llarg del recorregut del túnel i per sobre dels laterals també es col·locaran panells de fibra absorbents suspesos de sostre. Aquests panells estaran pintats amb els colors que l'arquitecte Ricard Bofill va dissenyar els blocs del Barri Gaudí.

Més llum

Es renova tota la il·luminació del pas, incorporant cinc projectors led a les bigues del túnel. També es preveu la instal·lació de 36 punts de llum de tipus led fixats amb suports a la paret per sota dels panells fono absorbents.

Finalment, també es preveu la instal·lació de punts de llum a les dues entrades del pas sota les vies a fi que il·luminin les voreres, evitant l’enlluernament als vehicles de calçada, fins i tot amb la col·locació als projectors d'orelleres per evitar el possible enlluernament.

Paraules clau:

Notícies relacionades