Back to top

El pressupost reduirà 21 milions el deute municipal

L'expedient de Pressupostos municipals de 2017, que l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, porta a aprovació del plenari de l'Ajuntament aquest dimecres, 12 d'abril, en sessió extraordinària, i vinculada a una moció de confiança, confirma la bona marxa de la situació econòmica municipal en relació a les xifres d'endeutament.
El pressupost reduirà 21 milions el deute municipal

L'amortització del deute, fruit de l'aplicació del superàvit del tancament de l'exercici 2016 a la liquidació del Pla d'Ajust, sumada a la política de bona gestió, a l'eficiència i l'optimització dels recursos públics i a la contenció de la despesa situa la previsió de tancament del 2017 amb un endeutament de 230 milions d'euros, 21 milions d'euros menys que a tancament de 2016.

La variació dels deute net que preveuen els Pressupostos de 2017, tenint en compte la previsió de nou endeutament que contemplen els comptes, és d'una disminució neta del deute de 19.022.370,40 euros. Afegint-hi l'amortització anticipada del crèdit del Pla d'Ajust, per un import de 2.712.107,91 euros, la reducció de l'edeutament global durant el 2017 haurà estat de 21.734.478,31 euros.

El sanejament dels comptes municipals es trasllada a l'expedient de Pressupostos de 2017, amb una reducció del 29,39% de les despeses financeres, fruit de la tendència a la baixa dels tipus d'interès i, especialment, per la liquidació del Pla d'Ajust amb una amortització de 2,7 milions d'euros provinents del superàvit del tancament de l'exercici 2016.

En el capítol d'ingressos, l'expedient de Pressupostos de 2017 preveu operacions de crèdit per import de 5.975.740 euros per al finançament d'inversions en atenció a les persones, via pública, cultura, etc...