Back to top

Reus tanca el 2021 amb un superàvit lliure d'1,8 milions d'euros

L'endeutament s'ha reduït en 55 milions d’euros entre 2019 i 2021. La liquidació del pressupost presenta una romanent de tresoreria total de 5,8 milions d'euros.

L'Ajuntament de Reus tanca el pressupost de 2021 amb un superàvit lliure d'1,8 milions d'euros, que destinarà a despeses generals, i un romanent de tresoreria afectat per compromisos de 2021 de 3,9 milions, que en majoritàriament es destinaran a accions previstes al pla d'inversions 2021 que continuen el 2022. La liquidació del pressupost presenta una romanent de tresoreria total de 5,8 milions d'euros.

La regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, ha presentat els resultats del comptes de 2021 aquest dimecres, 20 d'abril en roda de premsa, i ha afirmat que “posen de manifest la solidesa financera de l'Ajuntament de Reus, fruit d'una rigorosa tasca de planificació econòmica de l'activitat municipal”.

La regidora ha exposat algunes dades més per explicar la gestió del pressupost municipal:

  • Eficàcia en l'execució del pressupost. El grau d'execució de la despesa corrent va ser del 94,7%, un 10% per sobre de la mitjana catana.

  • Eficàcia en la previsió dels ingressos. L'Ajuntament va superar les previsions dels ingressos corrents en un 2,7%, en especial pel que fa a ingressos no estables com l'ICIO i la plusvàlua. En aquest indicador Reus també estar 10 punts per sobre de la mitjana catalana.

  • La liquidació també incorpora una provisió comptable d'1,9 milions d'euros per fer front a eventuals estimacions de recursos o devolucions d'ingressos en concepte de plusvàlua, d'aquesta manera en cas de fer efectives devolucions durant el 2022, no afectaran al resultat de l'exercici.

La liquidació dels comptes també confirma que l'Ajuntament de Reus compleix amb tots els indicadors de solvència.

  • El període mitjà de pagament a proveïdors, a desembre de 2021 se situava en els 14 dies, dins el marge que fixa la normativa.

  • La ràtio legal d'endeutament es va situar en el 69,58%, s'ha reduït un 2,1% respecte l'any passat. El màxim per haver de sol·licitar autorització a la Generalitat és del 75%.

  • L'endeutament s'ha reduït en 55 milions d’euros entre 2019 i 2021. S'ha passat dels 170 milions el 2019 a 115 milions el 2021.

  • La ràtio legal d'estalvi net es va situar en el 7,05%, en termes absoluts 8,4 milions d'euros. El mínim legal és del 0%.

Paraules clau:

Notícies relacionades