Back to top

Tot el que necessites saber si et toca ser membre d'una mesa electoral

En quins casos està justificat no anar-hi? Què passa si no acudeixo a la mesa? Et resolem alguns possibles dubtes si has estat designat membre de la mesa electoral

A qui li pot tocar ser membre d'una mesa electoral? 

Els ajuntaments elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones menors de 70 anys i majors de 18 anys que sàpiguen llegir i escriure.. 

Es comunica l'elecció als designats, que reben una notificació i un manual d’instruccions.

En quins casos puc excusar-me com a membre? 

Des de la data de la notificació, els membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per a presentar les al·legacions davant la junta electoral corresponent al seu municipi de residencia.

Causes personals 

 • Situació de discapacitat de qualsevol grau, d'incapacitat permanent, absoluta o gran invalidesa o incapacitat temporal per al treball. 
 • Internament en centres penitenciaris o hospitals psiquiàtrics. 
 • Haver format part d'una mesa amb anterioritat o en al menys tres ocasions en els darrers deu anys. 
 • Ser víctima d'un delicte en el que el condemnat o investigat compto amb una ordre d'allunyament i pertanyi al mateix col·legi electoral
 • Visita clínica per malaltia física o psíquica o previsió d'intervenció quirúrgica. 
 • Pertinença a comunitats religioses de clausura
 • Ser candidat a les eleccions
 • Ser militar en actiu
 • Ser resident fora de la circumscripció electoral

Causes familiars 

 • Embaràs a partir dels 6 mesos, situacions de risc dels mateixos i període de descans maternal. Mare en període de lactància fins als 9 mesos del bebé. 
 • Cura directa i continua de menors, discapacitats o familiars malalts. 
 • Esdeveniments familiars d'especial rellevància. 
 • Mare o pare de menors de 14 anys si no tenen un altre adult que se'n pugui fer càrrec. 

Causes professionals

 • Serveis a les Juntes Electorals, Jutjats i Administracions públiques amb funcions electorals.
 • Serveis essencials de la comunitat de vital importància - com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera -. 
 • Els directors de mitjans de comunicació i informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral. 
 • Els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics on els seu paper sigui insubstituïble. 

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions o bé desestimarà el motiu o bé admetrà l’al·legació, s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa.

Què passa si no acudeixo a la mesa?

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia de les eleccions, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible.

Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Sóc suplent. Quina és la meva feina?

La jornada electoral comença a les 8:00 del matí, i han de comparèixer obligatòriament tots els designats, tant titulars com suplents i vocals. Si el titular s'absenta, serà el suplent qui agafi el càrrec. Si el primer suplent tampoc assisteix, serà el segon qui farà de titular. I si aquest tampoc apareix seran els vocals els encarregats de presidir la mesa. 

Un cop constituïda la mesa electoral - president o presidenta i dos vocals -, els suplents queden alliberats del càrrec

Drets i deures d'un membre mesa

Els presidents/es i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.
 • A un reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia posterior.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’Ajuntament corresponent.

Paraules clau:

Notícies relacionades