Back to top

Les exportacions arriben a màxims històrics a Tarragona

ELIZABETH LÓPEZ

La suma d'exportacions i importacions sobre el PIB de la demarcació de Tarragona arriba a màxims històrics i al 2013 es situa gairebé en el 90%, el que significa que l'economia del camp de Tarragona s'internacionalitza cada vegada més.
Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen del darrer Observatori Empresarial de la CEPTA. Una altra és el pes de les exportacions de la demarcació de Tarragona, que se situen per sobre de la mitjana catalana. En el global del que s'exporta, el sector que més hi destaca és el químic.

Les empreses de la demarcació de Tarragona són cada vegada més internacionals. El comerç exterior a les comarques de Tarragona s’ha incrementat en un 23% entre el 2007 i el 2013, pel que al valor per tona exportada. Per tant, l’activitat productiva que es genera ha incorporat un major valor afegit això evidencia que l’activitat productiva guanya pes i guanya qualitat davant el mercat internacional.

El pes de les exportacions a la demarcació de Tarragona sobre el total català ha augmentat lleugerament entre 2007 i 2013, passant de l’11.6 al 12%.

En aquest sentit, els sectors que registren un major pes d’exportacions respecte el total català són els combustibles i afins (70,36%), químics i afins (21,26%) i els olis i greixos (17,93%).

En una menor mesura trobem els articles manufacturats amb un 6.4%.

L’important pes dels combustibles i dels productes químics es deu a la forta presència del site químic, fortament internacionalitzat i amb un protagonisme decisiu en el comerç exterior de la demarcació. És per això, que el pes dels combustibles i afins ha passat de l’11.6% a l’any 2007 al 18% l’any 2013.

La presència del sector químic justifica una gran part dels patrons de comerç internacionalLa Ceptaavança que les perspectives de futur són moderadament optimistes perquè la devaluació de l’euro està afavorint el sector exportador, que continuarà a l’alça.