Back to top

Adjudicada la construcció de la rotonda d'accés a Mas Carpa

Té un pressupost d’adjudicació de 579.444,80 euros i un termini d’execució de 5 mesos

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Tecnologia de Firmes SA el contracte per a la construcció de la rotonda que donarà accés a la urbanització Mas Carpa des de l’avinguda de Tarragona, amb un pressupost d’adjudicacó de 579.444,80 euros (IVA inclòs). La rotonda ha de contribuir a canviar la fisonomia de l’avinguda, del format de via interurbana actual a via urbana. Així, farà reduir la velocitat dels vehicles i reduir el risc que hi ha actualment en la incorporació de vehicles tant a la urbanització com a l’avinguda. Així mateix, el projecte que s'executarà preveu la continuació del carril bici existent a diversos trams de l’avinguda de Tarragona, i la futura connexió entre el carril bici al llarg de l’avinguda Tarragona.

Les obres tenen un termini d’execució de 5 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. La planificació de les obres es coordinarà amb els treballs de construcció del carril bici de l’avinguda de Tarragona, per tal de minimitzar les molèsties i les afectacions al trànsit.

Actualment l’avinguda Tarragona té una configuració de via interurbana i aquest projecte, juntament amb d’altres que impulsa l’Ajuntament, preveu convertir-la en una via urbana.

Es preveuen cinc àmbits:

  • Rotonda: El projecte que s'executarà consisteix en la creació d’una rotonda en la intersecció entre l’avinguda de Tarragona i la prolongació del carrer d’Estanislau Mateu, que farà reduir la velocitat dels vehicles en l’avinguda i regularà el creuament actual, millorant les condicions de seguretat vial.
  • Carrils d’incorporació: En el punt de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls es disposarà d’un carril d’incorporació i un de sortida de la rotonda de 4m d’amplada cadascun, separats per una illeta distribuïdora.
  • Carril bici: Es preveu també la implantació del carril bici en l’àmbit de projecte, el qual es prolongarà al llarg de tota l’avinguda de Tarragona segons les previsions municipals d’ampliar la xarxa ciclable de la ciutat.
  • Voreres: Es projecta la construcció de voreres que permetin la circulació segura de vianants com correspon a una via urbana. Al costat nord de l’avinguda de Tarragona i en ambdós costats del carrer Estanislau Mateu i Valls s’executarà una vorera de 2,0m d’amplada a diferent nivell.
  • Zones verdes: Els espais fora de la nova vorera, i que actualment són ocupats pels carrils d’acceleració i desacceleració, es convertiran en zones verdes.

D’altra banda, els treballs es complementen amb la renovació de l’enllumenat en l’àmbit de projecte, amb lluminàries led per millorar l’eficiència energètica. Es deixarà la previsió de canalitzacions que creuen l’avinguda per a futures instal·lacions de semàfors.

Les aigües pluvials seran recollides per nous embornals, ubicats segons el nou traçat. Això implicarà l’eliminació dels existents i l’execució d’un nou col·lector adaptat a la nova rotonda.

En quant a la xarxa de reg, s’implanta una nova instal·lació, utilitzant el sistema de telegestió i es preveu la recuperació de la instal·lació actual.

L’àmbit d’actuació del projecte té una superfície total de 8.806 m2. La rotonda té un diàmetre interior de 16m, dels quals 1,20m corresponen a una franja pavimentada i els 13,60m més interiors són zona verda. El diàmetre exterior és de 36,60m, format per 2 carrils de 4 en la rotonda, un carril bici exterior d’1,50m i una franja separadora entre el carril bici i el carrils de vehicles de 0,80m.

Paraules clau:

Notícies relacionades