Back to top

Primer ple del nou mandat amb l'aprovació del nou cartipàs

Aquest dilluns s'ha celebrat el primer plenari extraordinari del mandat. Un ple que ha començat amb el sorteig de les meses electorals de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, però que també ha comptat amb aprovacions importants, com el cartipàs que ja es va presentar la setmana passada

Sandra Guaita ha dirigit aquest primer Plenari extraordinari del mandat on s'han aprovat amb 14 vots a favor el nou cartipàs. Una organització que ja es va presentar la setmana passada i que estarà dividit en sis àrees de treball principal: començant Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, cultura i Relacions Ciutadanes; Promoció Econòmica i Coneixement, en segon lloc; Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública; la quarta àrea per Serveis a les Persones i Drets Socials; seguint per Urbanisme i Habitatge; i finalment, Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern. 

Durant la sessió també s'han aprovat les retribucions als regidors i s'ha establert la nova plantilla de personal eventual.

A banda de seguir l'ordre del dia, els portaveus dels diferents grups municipals han pogut fer una intervenció en acabar. Moment on la CUP ha volgut denunciar que no s'hagi ajornat la sessió en solidaritat al seu company, Arnau Martí, que avui era jutjat per les manifestacions postsentència de l'1-O l'octubre de 2019.

Règim retributiu
Es congelen a data 2023 les retribucions als càrrecs electes, les aportacions als grups municipals i dietes per assistències als òrgans col·legiats

Es fixen les retribucions dels càrrecs, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 • Alcalde o alcaldessa, un màxim de 75.529’97 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats A, un màxim de 73.582’29 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats B, un màxim de 67.089’81 euros bruts anuals.

Es fixen les retribucions dels càrrecs, en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació parcial:

 • Alcalde o alcaldessa, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 71.753’47 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 69.903’18 euros bruts anuals.
 • Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 63.735’32 euros bruts anuals.

Es fixen les assistències als regidors per concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats:

 • 205 euros per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 euros anuals.
 • 600 euros per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • L’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals percebran 340 euros per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 euros per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 euros anuals.
 • Els regidors percebran 150 euros per assistència a cada Comissió Informativa, amb un màxim de 7.200 euros anuals.
 • Els regidors percebran 445 euros per assistència a cada Comissió de delegats, amb un màxim de 16.020 euros anuals.

Finalment, es fixa una dotació econòmica als grups polítics municipals xifrada en:

 • Component fix: 10.500 euros anuals per grup.
 • Component variable: 4.800 euros anuals per cada regidor del grup.

Personal eventual
S’estableix les següents plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual en la modalitat de personal de confiança o assessorament especial:

 • 1 cap de Gabinet de l’Alcaldia, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’ alcaldessa en totes les funcions que li corresponen aquesta com a presidenta de la corporació i màxim responsable de l’organització política i administrativa municipal; amb una retribució màxima anual de 67.256,96 euros.
 • 1 cap de Comunicació Corporativa, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’alcaldessa en matèria de Comunicació corporativa i relacions amb els mitjans de comunicació; amb una retribució màxima anual de 56.408,06 euros.
 • 6 delegats de Serveis, que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d’àrees; amb una retribució màxima anual de 56.408,06 euros.
 • 3 assessors de regidories adscrites, que desenvoluparan funcions que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es adscrits a determinades àrees; amb una retribució màxima anual de 47.729,83 euros.
 • 10 assessors dels Grups municipals, que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata als grups polítics municipals; amb una retribució màxima anual total de 31.085,64 euros.

Estructura gerencial
Es prorroga els contractes de Josep Oriol Nicolau Tell, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de director-gerent de l’Institut Municipal Reus Cultura; d’Anton Maria Salvadó Cabré, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de Gerent-Coordinador de Serveis Territorials; i de Jordi Medrano Taltavull, per ocupar un lloc de treball de personal directiu de Gerent-Coordinador d’Organització i Serveis Interns.

Paraules clau:

Notícies relacionades