Back to top

Reus vol combatre el soroll a la ciutat

El Ple Municipal ha aprovat inicialment el Mapa estratègic de soroll de la ciutat i el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment, aquest divendres 22 d’octubre, el Mapa estratègic de soroll i el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus, dues eines per al control de la contaminació acústica a la ciutat.

El Mapa estratègic de soroll és l’estudi de la situació acústica del municipi i els resultats d’aquesta anàlisi són la base que permet definir l’estratègia a seguir per tal d’anar millorant la qualitat acústica dels ciutadans. El Pla d’acció, un cop fet l’anàlisi anterior, concreta les accions a dur a terme per anar avançant en la millora de la qualitat acústica a la ciutat. Aquests documents donen compliment a la normativa en matèria d’avaluació de la contaminació acústica, que obliga les grans aglomeracions urbanes, superiors a 100.000 habitants, a elaborar i aprovar, cada 5 anys, els mapes estratègics de soroll i plans d’acció.

La proposta actual de mapa estratègic de soroll correspon al període 2017-2022 (fase III) i pla d’acció del període 2018- 2023 (fase III).

Mapa Estratègic del Soroll

L’elaboració del Mapa Estratègic del Soroll respon a la necessitat d’adoptar un mètode comú, en l’àmbit europeu per avaluar la situació acústica ambiental existent destinat a evitar, prevenir o reduir els efectes nocius, incloent-hi les molèsties, de l’exposició al soroll ambiental.

El mapa estratègic està constituït per:

 • El mapa de soroll real existent.
 • El mapa de superació dels valors límit establerts al mapa de capacitat acústica
 • Els càlculs de població afectada als diferents nivells de soroll.
 • Altres càlculs de paràmetres de qualitat acústica relacionats amb les diferents fonts  de soroll.

A través del Mapa de capacitat acústica, l’Ajuntament estableix quins nivells de protecció té cada carrer, ja que defineix els objectius de qualitat acústica. D’acord amb aquests objectius, l’Ordenança de soroll fixa els límits màxims admissibles en cada situació i són la referència per avaluar-ne el compliment. Segons les zones de sensibilitat que estableix aquest mapa, no es poden superar els valors límit d’immissió:

 • Zona de sensibilitat Alta (exteriors): 60 decibels (dia) / 50 decibels (nit)
 • Zona de sensibilitat Moderada (per exemple, on hi ha activitat comercial): 65 decibels (dia) / 55 decibels (nit)
 • Zona de sensibilitat Baixa (per exemple, on hi ha activitat industrial): 70 decibels (dia) / 60 decibels (nit)

Els límits de qualitat interior depenen de l’ús de l’estança que s’avaluï (com ara dormitoris, on són 25 decibels en horari nocturn)

Pla d'Acció en matèria de contaminació acústica

ple municipal plenari municipal reus

La missió del pla d’acció és establir una estratègia a curt i mitjà termini per la millora de la qualitat acústica a la ciutat de Reus. Per a això, es defineixen tres objectius principals:

 • Reduir el nivell d’immissió en aquelles zones on actualment se superen els objectius de qualitat acústica.
 • Mantenir, o reduir si és possible, els nivells d’immissió en aquelles zones on no es presenten superacions dels objectius de qualitat acústica.
 • Protegir les zones tranquil·les del municipi, evitant així l’augment dels nivells d’immissió sonora en aquestes zones.

El pla d’acció de Reus està format per tres línies estratègiques que defineixen les línies d’actuació previstes en el pla d’acció. Cada una de les línies estratègiques conté una sèrie d’accions que s’han de realitzar.

 • Mobilitat. La línia estratègica és constituïda per aquelles accions relacionades amb la mobilitat al municipi. La font de soroll que causa la major part de les superacions a Reus és el trànsit, tant en el període diürn com en el nocturn. És per aquest motiu que una de les línies d’actuació del pla d’acció de Reus està enfocada a la millora de la qualitat acústica actuant sobre la mobilitat urbana a través de la reducció de l’ús de transport privat motoritzat en les circulacions internes i l'adaptació de la infraestructura viària.
 • Activitats d’oci. Aquesta línia d’actuació és la formada per aquelles accions relacionades amb les activitats. S'apunten com a accions la protecció de les zones tranquil·les pel que fa a oci nocturn; i establir com a obligatori l’ús dels limitadors en espectacles a l’aire lliure.
 • Actes i serveis públics. La realització d’actes públics, així com els serveis públics que es gestionen des de l’Ajuntament, han de ser un model a seguir quant a gestió del soroll. En aquest sentit, es defineixen una sèrie d’accions amb l’objectiu de gestionar i millorar la qualitat acústica: Realitzar estudis d’impacte acústic d’espais on es realitzin actes a l’aire lliure; Gestió de denúncies per soroll; Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll del municipi; i Elaboració de protocol de bones pràctiques per empreses instal·ladores.

Paraules clau:

Notícies relacionades