Back to top

Sumar 300 nous immobles al parc públic d’habitatge de Reus abans de 2027

El nou Pla Local d’Habitatge prioritza l'augment de parc públic i la incorporació de nous habitatges a la gestió directa per part del consistori. Tot plegat, acompanyat d'un augment del pressupost, que aquest pròxim 2023 ja s'enfilarà per sobre dels 2 milions d'euros

El Govern de Reus aprovarà al pròxim Ple de dijous el Pla Local d'Habitatge fins a 2027, el document que defineix la política local d'habitatge dels pròxims anys. El pla fixa 4 objectius generals: garantir l'accés a l'habitatge; prevenir la pèrdua de l'habitatge assegurant-ne la permanència dels inquilins a través d'ajudes; rehabilitar i millorar l'estat del parc d'habitatges i de les persones que hi resideixen; i dotar-se de recursos humans, econòmics i tècnics per gestionar de forma eficient les polítiques d'habitatge, que aquest any entrant s'enfilarà per sobre dels 2 milions d'euros.

El Pla proposa un total de 29 actuacions, amb una priorització de les accions destinades a ampliar amb recursos propis el parc d’habitatge assequible. Quatre d’aquestes permetran sumar 300 habitatges més als actuals:

 • Adquisició d’habitatges per ampliar el parc de lloguer assequible: 30 habitatges.
 • Promoció municipal d’habitatges a Hispània: 60 habitatges.
 • Promoció en sòl municipal d’habitatges a Mas Iglesias: 130 habitatges.
 • Ampliació del nombre d’habitatges de la borsa de mediació per al lloguer social: 80 habitatges.

Amb aquests nous 300 pisos en 5 anys, es cobriria la meitat dels objectius orientatius que proposa el Pla territorial sectorial de l'habitatge, actualment en redacció, que defineix que la ciutat en necessitaria, fins a 2027, del doble, uns 600 habitatges. Una xifra definida per ser Reus un municipi de demanda forta. Un llindar que, per arribar-hi necessitarà la col·laboració econòmica de la Generalitat, així com altres vies de finançament estatal i europees.

El document també preveu actuacions de gestió urbanística per preparar el sòl per a futurs habitatges destinats a polítiques socials. Una part dels habitatges provenen del desenvolupament de sectors i per tant caldrà una acció activa de seguiment i execució per part de l’Ajuntament. El potencial d’habitatges actuals, aproximadament, en sectors de desenvolupament és de 13.710 habitatges, amb 9.939 habitatges lliures potencials i 3.771 habitatges de protecció general o especial (27,5%).

El pla fa una estimació econòmica i de calendari d'execució de les actuacions proposades. El conjunt d’actuacions proposades ascendeix a una despesa municipal de 2.076.025 euros per l’any 2023.

A més de les accions previstes per ampliar el parc d’habitatge assequible, el pressupost assignat per a 2023 preveu les actuacions següents:

 • Elaborar un pla de manteniment, rehabilitació i millora del parc municipal d'habitatges.
 • Campanya d’informació i difusió de noves tinences.
 • Realitzar un estudi dels barris amb major dificultat d'accés a l'habitatge i dèficits habitacionals, delimitant àrees de conservació i rehabilitació.
 • Generar un programa municipal d’ajudes d'habitatges buits de particulars per posar-los a disposició de la Borsa de lloguer.
 • Estudi per avaluar les condicions d’accessibilitat dels habitatges i, si s’escau, dotar d’ajuts a la instal·lació d’ascensors.
 • Disposar d’eines de gestió d’informació per conèixer la situació de l’habitatge.
 • Reformular, en clau local, el Registre de Sol·licitants d'HPO.

La resta d’accions previstes al pla són serveis, programes o gestions ja en funcionament.

El document s’estructura en els objectius, estratègies i actuacions següents:

Garantir l’accés a l’habitatge
Incrementar el parc públic d’habitatge en règim de lloguer, en coordinació i corresponsabiliat de les administracions i agents corresponents.

 • Adquisició d’habitatges per ampliar el parc de lloguer assequible.
 • Promoció municipal d’habitatges a Hispània.
 • Promoció en sòl municipal d’habitatges a Mas Iglesias.

Contribuir a garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne la desocupació de manera permanent i injustificada, i mobilitzar el parc privat

 • Ampliació del nombre d’habitatges de la borsa de mediació per al lloguer social.
 • Convenis amb grans tenidors per posar a lloguer els habitatges buits.
 • Explorar la via de la donació d'habitatges/edificis de particulars cap a l'ajuntament i herències no acceptades.

Gestionar el patrimoni municipal i el seu manteniment

 • Gestionar el PMSH per preveure possibles alienacions, venda, etc.
 • Inventariar, actualitzar i publicar al Geoportal el PMSH.
 • Elaborar un pla de manteniment, rehabilitació i millora del parc municipal d'habitatges.
 • Implementar un protocol per recuperar la possessió dels habitatges municipals en cas d'ocupació/ús anòmal.

Impulsar noves tinences i usos dels habitatges: habitatge cooperatiu, masoveria urbana, etc.

 • Impulsar l’habitatge cooperatiu.
 • Campanya d’informació i difusió de noves tinences.

Planificar les necessitats d’habitatge en el conjunt de l'estratègia urbana.

 • Estudiar modificacions de planejament per obtenir nous habitatges protegits.

Prevenir la pèrdua de l’habitatge assegurant-ne la permanència
Reforçar la mediació i els ajuts al pagament del lloguer.

 • Ajuts municipals al pagament del lloguer, amb tarifes social de les rendes del lloguer dels habitatges gestionats per la BHR.

Prevenir l’exclusió residencial intervenint de forma anticipada, detectant situacions que poden abocar a la pèrdua de l’habitatge.

 • Protocol d’actuació per evitar desnonaments.

Reforçar l’assessorament sobre el deute a l’habitatge per evitar la pèrdua.

 • Ampliar l’abast del Servei del deute hipotecari per tal que actuï com a servei d’assessorament pel dret a l’habitatge.

Rehabilitar i millorar l’estat del parc d’habitatges i de les persones que hi resideixen
Desenvolupar una política activa de rehabilitació sobretot en els entorns de la ciutat més vulnerables i amb enfoc social.

 • Realitzar un estudi dels barris amb major dificultat d'accés a l'habitatge i dèficits habitacionals, delimitant àrees de conservació i rehabilitació.
 • Generar un programa municipal d’ajudes a la rehabilitació d'habitatges buits de particulars per posar-los a disposició de la Borsa de lloguer.
 • Impulsar les ajudes a la rehabilitació per a la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica, amb finançament europeu, estatal i català, mitjançant l'Oficina de Rehabilitació.

Millorar l’accessibilitat dels habitatges per garantir una vida digne i independent al llarg del cicle vital.

 • Estudi per avaluar les condicions d’accessibilitat dels habitatges i, si s’escau, dotar d’ajuts a la instal·lació d’ascensors.

Vetllar per la qualitat habitacional.

 • Regular, inspeccionar i sancionar l’ús anòmal dels habitatges.
 • Inventariar l’estat de conservació del parc edificat de la ciutat.

Dotar-se dels recursos humans, econòmics i tècnics per gestionar adequadament les polítiques locals d’habitatge
Dimensionar l’oficina municipal d’Habitatge i revisar el model de gestió.

 • Definir el model organitzatiu i de gestió, i adequar els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per a les polítiques locals d’habitatge.
 • Campanya de difusió, comunicació i pedagogia dels diferents serveis d’habitatge.

Dotar-se d’eines i recursos per conèixer la situació de l’habitatge a la ciutat

 • Disposar d’eines de gestió de la informació per conèixer la situació de l’habitatge, i poder actualitzar la diagnosi, disseny i planificació de les polítiques d'habitatge.
 • Reformular, en clau local, el Registre de Sol·licitants d'HPO.

Establir un marc general de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • Disposar d’un programa-marc que reculli els diferents programes que es gestionen mitjançant convenis sectorials amb l’AHC.
 • Automatitzar els processos de gestió dels ajuts al lloguer, vinculant els aplicatius de gestió de l’AHC amb els de l’ajuntament.

Dinamitzar el Consell Municipal Habitatge

 • Dotar de funcions de seguiment i avaluació del PLH al Consell municipal d’habitatge.

Paraules clau:

Notícies relacionades